av E Bengtsson · 2015 — Vilka situationer på förskolan beskriver förskollärarna som etiska dilemman? viktig aspekt är att förskollärarna måste bortse från sina egna åsikter och problem.

6357

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon för att sparas. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt. Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande.

  1. Net on net foretag
  2. Livet efter hjartinfarkt
  3. Tegelbruksvägen 27 hallstahammar
  4. Goteborg skovde train

Kritiska aspekter … Etik ständigt närvarande i förskolans fostran Airi Bigsten har undersökt hur förskollärare resonerar kring sitt handlande när det gäller fostran. Hon blev överraskad av hur etiskt grundat allt är som förskollärarna säger och gör i sin fostran av barnen – det handlar inte om att man följer regler för reglernas skull. en etisk aspekt med i bedömningen. Lärarnas yrkesetiska råd har valt att under 2008 arbeta med temat de etiska aspekterna av bedömning. Och då särskilt de yrkesetiska dimensionerna. Bedömning inryms i flera aktuella politiska förslag. Det har bland annat utretts om vi ska införa en ny typ av kursplaner och mål för grundskolan.

Lärares yrkesetik omfattar alla aspekter av läraryrket och är därför en bra utgångspunkt för skolan/förskolan som arbetsplats och dess roll i samhället.

ORCID iD: 0000-0002-0499-1345. Sparrman, Anna .

Etiska aspekter i förskolan

sätt är att diskutera etiska frågor med sina kollegor, något som det är viktigt att många aspekter får komma fram En kollega på förskolan har kommit på kant.

Etiska aspekter i förskolan

I Läroplan för förskolan (2018) står det skrivet att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens (Skolverket 2018). Kortfattad beskrivning av förskolans utveckling Förskolan har sin grund i både barnkrubban och barnträdgården, som kom till under 1800-talets slut. Barnkrubban växte mestadels fram i industristäder, där kvinnlig arbets-kraft behövdes. Inrättningen underlättade för arbetarkvinnor att ta anställning. Barnträd- KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 339 9. Etiska aspekter Slutsatser Förebyggande åtgärder bör genomföras med full respekt för medborgarnas rätt att fritt bestämma över sig själva.

Etiska aspekter i förskolan

ANNA SPARRMAN. T ema Barn, Linköpings universitet. Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentati on fått en Boken tar avstamp i barnens nyfikenhet, intressen och vilja att dela sina erfarenheter med andra och binder samman läroplanens intentioner med den pedagogiska verksamheten på förskolan. Läs mer Här finns en rad konkreta lärandeobjekt där bland annat matematiska, naturvetenskapliga, estetiska, tekniska, samhälleliga och etiska aspekter vävs samman med olika former av lek.
Vad betyder hvb hem

Etiska aspekter i förskolan

Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

5.2 Urval s. 18. 5.3 Genomförande och etiska överväganden s. 18 Lutz, Kristian (2013).
Sigvard bernadotte af wisborg

ekonomiskt resultat kommun
porslinsfabriken gustavsberg öppettider
svenska skolan lissabon
företag swish swedbank
kocksgatan 13

Lärares yrkesetik omfattar alla aspekter av läraryrket och är därför en bra utgångspunkt för skolan/förskolan som arbetsplats och dess roll i samhället.

Alla har vi upplevt det spännande  Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs.